header image
 

All posts in Srpen, 2020

Žáci ZŠ přicházejí do školy hlavním vchodem.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Po vstupu do budovy školy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Jelikož není umožněn přístup do budovy školy, PROSÍME zákonné zástupce o sledování žákovské knížky a webových stránek školy.

Každý žák bude mít s sebou minimálně 1 roušku a sáček na její uložení (v aktovce), pro případ podezření nákazy.

Děkujeme všem za pochopení a respektování daných pravidel.

Zaměstnanci ZŠ

DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Děti MŠ přicházejí do školy vchodem přes školní zahradu.

Pověření pedagogičtí pracovníci vyzvedávají děti u vstupu do budovy a při odchodu je ke vstupu doprovázejí.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám.

Výjimku tvoří zákonní zástupci, jejichž děti nastupují prvním rokem do MŠ. Tito mohou vstoupit do budovy školy při prvním dni nástupu dítěte.

Po vstupu do budovy školy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Každé dítě bude mít s sebou na den minimálně 1 roušku a sáček na její uložení, pro případ podezření nákazy.

Jelikož není umožněn přístup do budovy školy, PROSÍME zákonné zástupce o průběžné sledování informací a seznámení se školním řádem na webových stránkách školy (viz. níže).

Děkujeme všem za pochopení a respektování daných pravidel a těšíme se na brzké shledání.

Zaměstnanci MŠ a ZŠ

a uvítání prvňáčků proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 8. 00 hodin na školní zahradě. Žáci přijdou bez aktovek a školních potřeb.

Na všechny děti a žáky se těší všichni zaměstnanci školy.

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS V PŘÍPADECH, KTERÉ MOHOU V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 VE ŠKOLÁCH NASTAT: • Pokud je pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – místně příslušná krajská hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné karanténě kontaktů a o protiepidemických opatřeních, přičemž jeden nakažený neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy. • PCR pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru, pokud nejsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely, nebo pokud lze přetrvávající příznaky vysvětlit jinak. Izolace se ukončuje bez provedení PCR testu. • U blízkých kontaktů nakaženého dítěte/žáka/studenta/učitele nebo jiného zaměstnance školy je minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů proveden PCR test, při jeho negativitě následuje další PCR test za minimálně 10 dnů po posledním kontaktu s nakaženým, v případě negativity testu dochází k ukončení karantény, při pozitivitě testu je nutná izolace s ukončením výše uvedeným způsobem. • Ochrany rizikových domácích kontaktů dětí/žáků/ studentů a zaměstnanců školy je nutné dosáhnout úpravou režimu v domácnosti – omezit blízký osobní kontakt, nošení roušky apod.