header image
 

All posts in Srpen, 2021

8. 9. 2021 – ŠD – exkurze do Přeštic, návštěva Domu historie Přešticka

13. 9. 2021 – ZŠ – exkurze do Plzně, návštěva interaktivní výstavy Blik, blik – Tajuplný les

24. 9. 2021 – ZŠ – výuka na dopravním hřišti pro žáky 3. – 5. ročníku

Vše bude upřesněno, sledujte ŽK.

Sraz žáků 2. – 5. ročníku v 7.30 hodin v budově školy.

Proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy.

Před vstupem do budovy školy a ve společných prostorech je každá osoba povinna zakrýt si dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření.

Sraz žáků 1. ročníku v  8.00 hodin na zahradě. 

8.10 – 8.30 hodin – slavnostní zahájení školního roku všech žáků na školní zahradě.

Provoz školní družiny od 2. 9. 2021.

1.9. 2021 – zahájení činnosti ZŠ Lužany v plném rozsahu v souladu s platnými předpisy takto:

    Bez omezení počtu dětí ve třídách, oddělení školní družiny.

 • Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest: Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření.  (Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.)
 • 1., 2.(žáci 1. ročníku),6. a 9. proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.
 • Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (Toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky. viz výše)
 • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění.
 • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve tř., před ŠJ, před TV, jednorázové ručníky a kapesníky, zvýšený úklid, větrání.
 • Omezení účasti a pořádání kulturních, sportovních a jiných hromadných akcí.
 • Informace bude škola podávat obvyklým způsobem: www.wp.zsluzany.info, vývěsky před budovou školy prostřednictvím ŽK, e mailem školy info@zsluzany.info, telefonicky.
 • Jakoukoli nepřítomnost dítěte omlouvejte bezprostředně, infekční onemocnění hlaste ihned.
 • V případě podezření nákazy covid – 19 u žáka v průběhu jeho přítomnosti ve škole vyčká tento žák za dohledu zaměstnance školy v izolované místnosti do převzetí zákonným zástupcem, kterého škola informuje a vyzve k bezodkladnému vyzvednutí dítěte, oba použijí roušku a ochranné osobní pomůcky.
 • Formy výuky: 
 • prezenční – počet nemocných nepřekročí 50 % žáků třídy;
 • smíšená – ve třídě je nad 50 % nemocných nebo v karanténě, ti se vzdělávají formou zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci, ostatní pokračují ve standardním režimu;
 • distanční – KHS nebo plošně je zakázána přítomnost žáků jedné třídy nebo školy.
 • Tyto pokyny se mohou měnit dle aktuální epidemiologické situace, stupně pohotovosti, nařízení MŠMT, MZ apod.

Příchod dětí do MŠ z důvodu zajištění provozu a stravování

do 7.45 hodin.

Vstup do MŠ zůstává zadním vchodem přes zahradu školy.