Informace školního metodika prevence

Naše škola provádí systematickou činnost v oblasti týkající se zneužívání návykových látek,

protidrogové prevence a šikany. Má vypracovaný Minimální preventivní program. Pořádané

akce v průběhu roku budou zaměřeny na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

 Pro žáky i rodiče nabízí škola v oblasti protidrogové prevence

a) navázání kontaktu s odborníkem (PPP Plzeň – jih, SVP Plzeň, MÚ Přeštice a další)

b) konzultační hodiny metodika prevence – po předchozí dohodě

c) besedu s odborníkem (podle zájmu rodičů)

V případě, že selhala preventivní opatření, a v případě podezření, že žák zneužívá návykové

látky, škola (metodik prevence a výchovný poradce) dle svých odborných znalostí

a komunikativních sociálních dovedností provede diskrétní šetření a pohovor s žákem.

Zákonným zástupcům doporučí návštěvu u odborníka ze zdravotnického zařízení,

pedagogicko-psychologické poradny, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Při potvrzeném důvodném podezření kontaktuje škola zákonné zástupce.

V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí

pro žáka další péči opakovaně, uvědomí škola zákonné zástupce a zároveň Městský úřad

Přeštice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Oba partnery seznámí s postupem školy.

V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo

v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, škola

1. uvědomí zákonné zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení

2. uvědomí příslušný odbor sociálních věcí a zdravotnictví

3. v případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení

mravní výchovy dítěte nebo zanedbání povinné péče) oznámí věc policii.

Mgr. Věra Drdová, metodička prevence

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.